Услови на употреба

Со внесување на Вашата е-маил адреса Вие се согласувате да добивате дневни известувања за новите промотивни понуди. Можете да се отчлените во било кое време.

Добројдовте на БДС-ЕЛЕКТРОНИК ДОО веб сајтот (дефиниран подолу). Со негово користење Вие се согласувате со Условите на употреба (дефинирани подолу). Ве молиме прочитајте ги внимателно. Ако имате некои прашања обратете ни се. 

Овие Услови на употреба се последно обновени на 12.04.2021 

ПРИФАЌАЊЕ НА УСЛОВИТЕ НА УПОТРЕБА

БДС-ЕЛЕКТРОНИК ДОО, го поседува и менаџира сајтот www.bdselectronic.com.mk . Со употреба на овој сајт и неговите услуги Вие (“Вие” или “крајниот корисник”) се согласувате со Условите на употреба (дефинирани подолу). Исто така се согласувате и со нашата Политика за заштита на лични податоци лоцирана на следниот линк и се согласувате дека повремено ќе ги посетувате Условите на употреба за да сте во тек доколку истите претрпат измени. Политиката за заштита на лични податоци заедно со овие Услови на употреба, збирно се нарекуваат Услови на употреба.

АКО НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВИЕ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА, ВЕДНАШ ПРЕСТАНЕТЕ ДА ГО КОРИСТИТЕ ВЕБ САЈТОТ И НЕ ГИ КОРИСТЕТЕ УСЛУГИТЕ КОИ ГИ НУДИ БДС-ЕЛЕКТРОНИК, НЕ УЧЕСТВУВАЈТЕ ВО НИТУ ЕДНА ПРОГРАМА, НЕ ВРШЕТЕ КУПУВАЊА НА ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ НУДАТ ПРЕКУ САЈТОТ.
Условите на употреба се организирани на следниот начин:
1. За веб сајтот
2. Сопственост на веб сајтот
3. Употребување на сајтот
4. Пристап до сајтот
5. Измена на Условите на користење 

6. Вашиот профил

7. Опрема за употреба на сајтот

8. Кодекс на однесување на крајниот корисник
9. Вашата приватност
10. Услови на купување
11. Специјални програми
12. Авторски права и трговска марка
13. Корисничка содржина
14. Непосакувани идеи
15. Политика на авторско право
16. Општи услови за гаранција
17. Ограничување на одговорноста
18. Електронска комуникација
19. Содржина на трети лица
20. Надоместок на штети/ослободување
21. Виша сила
22. Целосен договор
23. Применлив закон и надлежен суд

1. За веб сајтот
БДС-ЕЛЕКТРОНИК ДОО овозможува интерактивна онлајн услуга преку веб-страната на домеинот bdselectronic.com.mk, со кој дејствува фирмата БДС-ЕЛЕКТРОНИК ДОО. Сите понуди и цени на сајтот може да се променат во било кое време, без претходно известување. Сите цени се со вклучен ДДВ.

2. Сопственост на веб сајтот
Сајтот, целата содржина на сајтот и инфраструктурата која се користи за да го направи сајтот достапен се наша сопственост. Со користење на
овој сајт крајниот корисник и согласување со сите правила и услови изнесени во продолжение на овој текст (a) БДС-ЕЛЕКТРОНИК Ви
овозможува лимитирана, лична, непреносилива, не-ексклузивна лиценца за да го користите сајтот во согласност со овие Услови на употреба и со
сите дополнителни политики и правила поставени од БДС-ЕЛЕКТРОНИК; и (б) се согласувате дека нема да ја репродуцирате, дистрибуирате,
пренесувате, препродавате било која содржина, софтвер или производи или услуги добиени преку сајтот без претходно одобрување од БДС-
ЕЛЕКТРОНИК.

3. Употребување на сајтот
Како предуслов на сајтот, Вие се согласувате дека:
 – Имате најмалку 18 години
 – Сте во можност да направите правна обврска
 – Не ви е законски забрането да користите одредени услуги или производи
 – Нема да се обидете да вршите било какво дејство врз сајтот за вадење на информации од него како пуштање robots, crawlers и други алатки за вадење информации
 – Вашето користење на сајтот во секое време ќе биде во согласност со овие Услови на Употреба
 – Ќе правите легитимни купувања кои се во согласност со условите дадени во секоја понуда
 – Ќе вршите купувања само за Ваша лична употреба или за подароци на пријатели
 – Ќе оставате точни информации за Вас во било кое место на сајтот каде оставате податоци
 – Ќе ги променувате податоците за вас по потреба за да се осигурате дека се точни во било кое време
 – Ќе купувате само од понудите на сајтот со креирање на профил на сајтот и било кое купување ќе биде предмет на Условите за купување, образложени подолу во овие Услови за употреба
 Вие сте одговорни за Вашата лозинка и нејзино доверливо чување 

4. Пристап до сајтот

БДС-ЕЛЕКТРОНИК го задржува правото да одбие давање на услуга или пристап на сајтот или на профилот на било кое лице, во било кое време
поради било која причина. Крајниот корисник признава дека иако интернетот е често безбедно место, понекогаш има пречки во службата
или настани кои се надвор од контрола на БДС-ЕЛЕКТРОНИК, и БДС-ЕЛЕКТРОНИК не е одговорен за кои било податоци изгубени додека се врши пренесување на информација преку Интернет. Иако цел на БДС-ЕЛЕКТРОНИК е да биде достапен 24 часа на ден, 7 дена во неделата, сајтот може да е недостапен од време на време поради било каква причина, вклучувајќи, без ограничување, рутински одржувања. Вие разбирате и признавате дека во зависност од околностите, во рамките и надвор од контрола на БДС-ЕЛЕКТРОНИК, пристапот до веб страницата може да биде прекинат или суспендиран од време на време. БДС-ЕЛЕКТРОНИК има право во секое време да го промени или прекине било кој аспект или функција на сајтот, вклучувајќи, но не и ограничено на, содржина, часови на достапност и опрема потребна за пристап или употреба на сајтот.

5. Измена на Условите на користење

БДС-ЕЛЕКТРОНИК го задржува правото во било кое време да го прекине или измени било кој аспект од Условите на користење и/или од Политиката за заштита на лични податоци како што смета дека е неопходно или пожелно. Таквите промени може да вклучуваат, меѓу другото, додавање на одредени такси или давачки. Ако БДС-ЕЛЕКТРОНИК прави било какви суштински промени, ние ќе ве известиме со испраќање на e-mail, на e-mail адресата која е регистрирана со вашиот профил и/или со објавување на известување за промена на веб-сајтот. Било какви промени на овие Услови на користење ќе стапат на сила откако претходно ќе ве известиме со испраќање на e-mail до Вас или претходно објавиме известување за промените на нашиот сајт. Ако не се
сложувате со промените можете да го избришете Вашиот профил без било каков надоместок и да не ги користите во иднина услугите на сајтот по промената на условите. Овие промени ќе бидат важечки за новите корисници на нашиот сајт и за сите ваучери купени од страна на таквите нови корисници. Затоа Ви препорачуваме да ги пре-прочитате овие важни информации кои ги содржат нашите Услови на Употреба и Политиката за заштита на лични податоци од време на време, со цел да останете информирани за било какви промени. Секое користење на сајтот од страна на крајниот корисник ќе се смета дека претставува прифаќање од страна на крајниот корисник на тие измени.

6. Вашиот профил

Можете да регистрирате и одржувате само еден профил на веб сајтот за лична употреба. Вие сте одговорни за обновување на податоците во Вашиот профил. Како дел од измените на Вашиот профил имате опција да: промените, зачувате или избршете било какви лични информации од профилот или да се отчлените од добивање промотивни е-маил пораки. Вие знаете и се согласувате дека БДС-ЕЛЕКТРОНИК нема никаква одговорност за било каков инцидент кој може да произлезе од или е поврзан со Вашиот профил. Само Вие сте одговорни за одржување на безбедноста на Вашиот профил. Ние ќе претпоставиме дека било кое лице кое го користи сајтот преку Вашиот профил сте Вие. Се согласувате дека единствено вие сте одговорни за било која активност која се случува на или со Вашиот профил. Вашиот профил може да биде остранет заедно со Вашите средства кои се наоѓаат на него ако истиот
не го одржувате со тековни податоци. Вашиот профил не е пренослив. Не смеете да го споделите или продадете со/на друго лице. Било кое непочитување на овие Услови на Употреба може да доведе до негово исклучување без претходно известување. Исто така, го задржуваме правото да ја промениме или
исклучиме било која опција од Нашиот сајт, вклучително, но не и ограничено на барањата за употреба на сајтот.

7. Опрема за употреба на сајтот

Крајниот корисник е одговорен за снабдување и одржување со телефонска опрема, компјутерски хардвер и друга опрема потребна за пристап и користење на овој сајт и сите трошоци поврзани со тоа. БДС-ЕЛЕКТРОНИК не е одговорен за било каква штета на опремата на крајниот корисник како резултат од користењето на овој сајт.

8. Кодекс на однесување на крајниот корисник

Сите интеракции на сајтот мора да се во согласност со овие Услови на Употреба. Доколку забележиме дека Вашето однесување му попречува
или му забранува на било кој друг корисник да го употребува било кој дел од сајтот, може да го ограничиме Вашиот пристап и користење на
сајтот.
Следните активности се забранети на сајтот и означуваат кршење и непочитување на Условите на Употреба:

Поставување било каква содржина на сајтот која:
 -Ги крши применливите закони (вклучувајќи, но не ограничено на: закони за интелектуална сопственост, закони кои се однесуваат на заштита на лични податоци и закони кои се однесуваат на клевета);
 – Содржи лични податоци, освен ако ние јасно не побараме од вас такви информации;
 – Содржи вируси или лош софтвер кој може да наштети;
 – Нуди преземање на заштитени, доверливи или лични податоци;
 – Има ефект на наметнување на другите;
 – Содржи пораки од неовластени лица од БДС-ЕЛЕКТРОНИК, кои наводно зборуваат во име на БДС-ЕЛЕКТРОНИК или даваат доверливи информации поврзани со БДС-ЕЛЕКТРОНИК;
 – Намерно е несоодветна, претставува измама, или фалсификува податоци; или
 – Е заштитена со авторски права, трговска марка или било кој друг тип на интелектуална сопственост без јасна изречита согласност од сопственикот на авторското право, трговската марка или друга интелектуална сопственост,

Обидот да се направи или всушност да се направи било што од следното:
 – Пристапување до податоци кои не се наменети за вас, како и логирање на сервер или профил која не се овластени за пристап;
 – Скенирање или следење на сајтот со цел собирање на податоци, во обид да се прати продажбата, користењето, агрегирани информации за понудите, информации за цените или слични податоци;
 – Скенирање или тестирање на безбедноста или конфигурацијата на сајтот или да се прекрши безбедноста или мерките за автентикација; или
 – Мешање во употребата на сајтот на било кој корисник на било кој начин, вклучувајќи, без ограничување, по пат на поднесување на вирус на сајтот обид да се направи преоптоварување  со “спам”, или да се напраив прекин на сајтот. 

Употреба на било кое од следното:
 – Рамки (анг. frames), техники на рамки (наг. framing techniques) или технологија на рамки (анг. framing technology) да се прикаже или открие било која содржина од сајтот без наша писмена дозвола;

 – Било која содржина од сајтот, вклучувајќи без ограничување Кориснички содржини (дефинирано подолу), во било кои мета таговите или било кој друг “скриен текст” техники и технологии без наша писмена дозвола;
 – Сајтот или било која негова содржина за да се рекламира илидистрибуира, за комерцијални, политички или верски цели или да се натпреваруваат, директно или индиректно, со БДС- ЕЛЕКТРОНИК; или
 – Сајтот или било кој од неговите ресурси за да придобие корисници, трговци или други трети страни да станат корисници или партнери на други онлајн или офлајн услуги директно или индиректно конкурентни или потенцијално конкурентни со БДС-ЕЛЕКТРОНИК, вклучувајќи, без ограничување, собирање тековни или претходно понудени понуди.

Собирање на било кои од следните наведени работи:
 – Содржина од сајтот, вклучувајќи, но не и ограничена на тековните или претходните понудени промотивни понуди на сајтот и потоа прикажување на корисниците на таква содржина на било кој начин со цел да се пренасочат корисниците од сајтот кој друг трета страна, без наша писмена дозвола;
 – Лични податоци (дефинирани во Политиката за заштита на лични податоци), Корисничка содржина (дефинирана во точка 13 подолу) или содржина од било кој корисник или Продавач.

Вклучување во било која од следните активности:
 – Упаѓање или попречување на правилното функционирање на кој било дел, страница или област на сајтот или на било кои функции или услуги обезбедени од страна на БДС-ЕЛЕКТРОНИК;
 – Преземање било каква акција што создава прекумерна побарувачка за нашите услуги или наложува, или може да наметне, неразумно или несразмерно големи оптоварувања на нашите сервери или други делови од нашата инфраструктура;
 – Пристапување, следење или копирање на било која содржина од сајтот, користење на било кој “робот”, “пајак”, или други автоматски средства или било кој рачен процес за било каква цел, без нашa писмена дозвола;
 – Агрегирање и прикажување на било кои актуелни или претходни понуди или содржина или други информации од сајтот (без разлика дали користите линкови или други технички средства или физички записи поврзани со купувања направени преку сајтот), со материјали од други сајтови без наша писмена дозвола;

 – Длабоко поврзување со кој било дел од сајтот (вклучувајќи, без ограничување, патеката за купување за секој производ) без наша писмена дозвола;

 – Поврзување до сајтот од било кој друг веб-сајт без наша почетна и тековна согласност; 

9. Вашата приватност

Сериозно ја сфаќаме безбедноста на Вашите лични податоци. Ве охрабруваме внимателно да ја прегледате Политиката за заштита на лични податоци за да се информирате за важни правила под кои ние може да собираме, користиме и споделуваме лични податоци. Нашата политика за заштита на приватност е содржана во овие Услови на употреба, а истата може да ја пристапите тука.

10. Услови на купување

Со купување на сајтот, Вие се согласувате со овие Услови на употреба, вклучувајќи ги и Условите на купување, достапни тука.

11. Специјални програми

Со учествувањето во било која програма, маркетинг промоција, игра или друга активност организирана од БДС-ЕЛЕКТРОНИК Вие се согласувате со овие Услови на употреба.

12. Авторски права и трговска марка

Сајтот содржи заштитен материјал, авторски права, трговска марка и други сопственички информации, вклучувајќи ги, но не ограничувајќи се на текст, софтвер, слики, видео, графика, музика и звук. Се што се наоѓа на овој сајт е во ексклузивна сопственост на БДС-ЕЛЕКТРОНИК. БДС-ЕЛЕКТРОНИК има авторско право над селекцијата, одбирање, координацијата или модификација на содржината како и во содржината која оригинално ја поседува. БДС-ЕЛЕКТРОНИК има авторско право над фотографиите кои се во негова сопственост. СЕКОЕ КОПИРАЊЕ, ДИСТРИБУИРАЊЕ, ПРЕНЕСУВАЊЕ, ПОСТИРАЊЕ, ПОСТАВУВАЊЕ ЛИНКОВИ, МОДИФИЦИРАЊЕ, УЧЕСТВУВАЊЕ ВО ПРОДАЖБА, ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН МОДИФИЦИРАЊЕ НА ОВОЈ САЈТ ИЛИ НЕКОЈА ОД
МИКРОСТРАНИТЕ, ИЛИ НА БИЛО КОЈ ДРУГ НАЧИН КОРИСТЕЊЕ НА СОДРЖИНАТА, ДЕЛУМНО ИЛИ ЦЕЛОСНО БЕЗ ИЗРЕЧНА ПИСМЕНА ДОЗВОЛА ОД БДС-ЕЛЕКТРОНИК Е СТРОГО ЗАБРАНЕТО.

Секое прекршување на оваа политика може да резултира со прекршоци на авторските права, трговската марка или друга интелектуална сопственост и може да го доведе крајниот корисник до граѓански и/или кривични казни. Крајниот корисник не смее да прикачува, поставува или на друг начин става на располагање, на овој сајт, било каков материјал кој е заштитен со авторски права, трговска марка или друго сопственичко право, без претходна дозвола од сопственикот на авторските права, трговската марка или другото сопственичко право. БДС-ЕЛЕКТРОНИК не сноситовар или одговорност, за да му даде на крајниот корисник индикации за да тој да научи дали одреден материјал е заштитен со авторски права или трговска марка. Крајниот корисник е единствено одговорен за било каква штета настаната од секое прекршување на авторски права, трговски марки, сопственички права или кои било други штети што произлегуваат од таквиот поднесок. Со поставувањето на материјал на било која јавна површина на овој сајт, крајниот корисник гарантира дека сопственикот на тој материјал експлицитно му дал не-ексклузивно право  и дозвола за употреба, репродукција, прилагодување, право за објавувње, превод и дистрибуција на таквиот материјал на БДС-ЕЛЕКТРОНИК. Крајниот корисник, исто така, дозволува пристап до тој материјал од било кој друг краен корисник, репродукција и чување од страна на тој корисник за лична употреба. Крајниот корисник тука се согласува дека дава право на било кој друг краен корисник да го копира, модифицира, одјавува и дистрибуира било кој материјал поставен на овој сајт од страна на крајниот корисник.

13. Општи услови за гаранција

КРАЈНИОТ КОРИСНИК ЕКСПЛИЦИТНО СЕ СОГЛАСУВА ДЕКА КОРИСТЕЊЕТО НА ОВОЈ САЈТ Е ПОД НЕГОВА ОДГОВОРНОСТ. БДС-ЕЛЕКТРОНИК ДОО НЕ ГАРАНТИРА ДЕКА КОРИСТЕЊЕТО НА САЈТОТ ЌЕ БИДЕ НЕПРЕКИНАТО, БЕЗГРЕШНО, БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; НИТУ ПАК ГАРАНТИРААТ ЗА (А) РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИ МОЖАТ ДА СЕ ДОБИЈАТ ОД УПОТРЕБА НА ОВОЈ САЈТ, ИЛИ БИЛО КОЈА МИКРОСТРАНА, ИЛИ ЗА (Б) ТОЧНОСТА, ВЕРОДОСТОЈНОСТА ИЛИ
ЦЕЛОСНОСТА НА (1) СОДРЖИНАТА НА СТРАНАТА, ВКЛУЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ ОД ПРОДАВАЧИТЕ, УСЛУГИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ КОИ СЕ НУДАТ; (2) ОПИСОТ НА ПОНУДИТЕ ОД ПРОДАВАЧИТЕ, ПРОИЗВОДИТЕ ИЛИ ДРУГИ ПРОГРАМИ; ИЛИ (3) КОРИСНИЧКА СОДРЖИНА ДАДЕНА ПРЕКУ САЈТОТ.

14. Ограничување на одговорноста

ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ БДС-ЕЛЕКТРОНИК ДОО НЕ Е ОДГОВОРЕН ЗА БИЛО КОИ ПОСРЕДНИ, СЛУЧАЈНИ, СПЕЦИЈАЛНИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ КАЗНЕНИ ШТЕТИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД, ИЛИ СЕ ПОВРЗАНИ СО (А) ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА САЈТОТ, СОДРЖИНАТА, КОРИСНИЧКАТА СОДРЖИНА И ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ СОДРЖАНИ НА САЈТОТ, (Б) ВАШАТА НЕМОЖНОСТ ДА ГО КОРИСТИТЕ САЈТОТ, (В) ПРОМЕНА ИЛИ ОТСТРАНУВАЊЕ НА СОДРЖИНА ПОСТАВЕНА НА САЈТОТ, (Г) ПОНУДИТЕ ОД ПРОИЗВОДИТЕ, УСЛУГИТЕ ИЛИ ДРУГИ ПРОГРАМИ ПОНУДЕНИ ПРЕКУ САЈТОТ, ИЛИ (Д) ОВИЕ УСЛОВИ НА
УПОТРЕБА.

15. Електронска комуникација

Кога го користите сајтот или испраќате електронски (е-маил) пораки до БДС-ЕЛЕКТРОНИК ДОО, Вие комуницирате со нас по електронски пат и се согласувате да примате електронски пораки од нас во врска со Вашата употреба на сајтот. Ние ќе комуницираме со Вас преку е-маил или преку поставување нотификации или коментари на сајтот. Вие се согласувате дека сите спогодби, забелешки или друга комуникација која ви е пренесена по електронски пат ги задоволува правните закони и барања како да е пренесена во писмена форма и може да послужи како веродостоен доказ. Известувања од нас ќе се сметаат за уредно доставени на денот на испратената електронска порака од наша страна, на Вашата е-маил адреса која сте ја оставиле на Вашиот профил или сте ни ја дале низ друга форма на комуникација со Вас.

16. Виша сила
БДС-ЕЛЕКТРОНИК ДОО, нема да се смета за одговорен за функционирањето на сајтот во согласност со овие Услови на употреба, до степен до кој истото е предизвикано или одложено, делумно или целосно како резултат на настан или серија на настани кои се предизвикани од: (а) временски непогоди или други дејствија на природата или виша сила, (б) војна, тероризам, граѓански нереди или револуции, (в) ембарго или карантин, (г) штајкови, (д)грешка или прекин на компјутерски храдвер, мрежи или софтвер или (ѓ) друг

Избери Валута
MKD Македонски денар
EUR Евра