Безбедно ON-LINE плаќање

Безбедноста за внесување и пренос на податоците на картичката се овозможува со криптирање на врската меѓу нашиот сервер и платежната страница на соодветната банка, поддржани од Интернационалниот Картичен Систем CaSys.
Автентичноста на вашата картичка се проверува со воведување на код за безбедност (CVV2)

Како дополнување, за ваша идентификација како сопственик на картичката, платежниот сервер за електронска трговија на соодветната банка ги поддржува шемите за автентичност на меѓународните организации за картички – Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode. Со самото регистирање можете да ги користите услугите за онлајн плаќање.
Картичките со кои можете да направите онлајн плаќање се: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, Visa Electron, како и други картички кои се издадени од македонски банки, а кои на пластиката го немаат логото на Master или Visa.

Исто така, Ве молиме да проверите во банката издавач на картичката, дали ви е овозможено да правите трансакции преку Интернет.

Податоците кои клиентот треба да ги пополни за плаќање со картичка се:
-Податоци за картичката (број, датум на важност, 3-цифрен код за безбедност(CVV2/CVC2), име на сопственикот, име на банката и тел.број на дежурниот центар на банката издавач на картичката
-Податоци за автентичност (За идентификација на сопственикот, платежниот сервер за електронска трговија на соодветната банка ја поддржува шемата за автентичност на меѓународните организации за картички – Veryfied by VISA иMasterCard SecureCode. Во случај да сте регистрирани од вашата банка во таа шема за безбедност, на екранот ќе се појави страница каде што треба да ја внесете вашата лозинка.

Е-commerce услугата на Комерцијална банка АД Скопје е во согласност со 3D Secure технологијата, развиена од страна на меѓународните платежни системи Visa Internacional и MasterCard Worldwide, односно го има имплементирано Verified by Visa и MasterCard Secure Code.

Трговецот ја креира својата Интернет продавница и соодветно решение преку кое се води купувачот низ процесот на нарачка односно купување на производот/услугата. Во моментот на вршење на плаќање купувачот се пренасочува на заштитена web страна на која се внесуваат сите податоци за картичката неопходни за вршење на плаќањето. По завршување на трансакцијата корисникот повторно се враќа на интернет страната на трговецот. Согласно ваквиот принцип на авторизирање односно вршење на трансакции трговецот нема пристап до доверливите податоци за картичката со што се заштитува од одговорност при потенцијални злоупотреби во случај на несоодветно архивирање.

ВАЖНО: БДС-ЕЛЕКТРОНИК ДОО НЕ собира податоци за картичките, и како трговец немаме пристап до овие податоци.

Контрола над овие податоци има само банката во чија сопственост е платежната картичка.

Трансакциона валута (во која се врши исплатата) е Македонски денар.

При on-line плаќањето со картичка не е можно плаќање на рати, туку наеднаш на целиот износ на сметката.

Со почит,

БДС-ЕЛЕКТРОНИК ДОО СКОПЈЕ

Избери Валута
EUR Евра